Hoạt động >> Hỗ trợ Hội viên

Lấy ý kiến Hội viên về Dự án Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

14/04/2020

Theo đề nghị của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Văn phòng Hiệp hội đã thực hiện tham vấn ý kiến Hội viên về Dự án Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp do Bộ Tài chính dự thảo. 


Theo quy định hiện hành, chính sách thuế miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp (SDĐNN) đang được miễn đến hết ngày 31/12/2020 theo Nghị quyết số 55/2010/QH12 và Nghị quyết số 28/2016/QH14 của Quốc hội. Qua 20 năm thực hiện chính sách miễn, giảm thuế SDĐNN cho thấy chính sách miễn, giảm thuế SDĐNN đã mang lại những kết quả quan trọng, đã hỗ trợ trực tiếp người nông dân, góp phần nâng cao đời sống nông dân. Có thể nói, chính sách miễn, giảm thuế SDĐNN là chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người nông dân, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống nông dân, tạo việc làm cho khu vực nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, nông dân có điều kiện tăng tích lũy vốn để tái đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp và ứng dụng khoa học kỹ thuật sản xuất nông nghiệp, tạo ra sản phẩm có năng suất và chất lượng cao hơn. Người nông dân gắn bó hơn với đất, yên tâm đầu tư sản xuất nông nghiệp.

Vì vậy, Bộ Tài chính đề xuất kéo dài thời gian miễn thuế SDĐNN theo quy định tại Nghị quyết số 55/2010/NQ12 về miễn, giảm thuế SDĐNN và Nghị quyết số 28/2016/NQ14 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 đến hết ngày 31/12/2025. Dự kiến, Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.
Với đề xuất này, số thuế miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được miễn khoảng 7.500 tỷ đồng/năm. Việc miễn thuế miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp trong thời gian qua mặc dù làm giảm thu ngân sách nhà nước (tổng số thuế miễn, giảm giai đoạn 2003 - 2010 trung bình khoảng 3.268,5 tỷ đồng/năm; giai đoạn từ 2011 - 2016 trung bình khoảng 6.308,3 tỷ đồng/năm; giai đoạn 2017 - 2018 và dự kiến đến hết năm 2020 khoảng 7.438,5 tỷ đồng/năm).
Tuy nhiên, đây là giải pháp góp phần thực hiện chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn theo hướng hiện đại hóa, giảm bớt khó khăn cho người nông dân, khuyến khích đầu tư, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển bền vững; và phù hợp với bối cảnh hội nhập quốc tế. Đồng thời, việc quy định miễn thuế miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp không gây xung đột, vướng mắc trong quan hệ thương mại với các nước, không vi phạm các cam kết quốc tế của Việt Nam khi gia nhập WTO.
Sau khi tổng hợp các ý kiến Hội viên đóng góp, Văn phòng Hiệp hội đã có văn bản gửi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam với nội dung thống nhất đề xuất tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp như quy định hiện hành đến ngày 31/12/2025.
Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam 


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>