Thông tin

Hệ thống phát triển cao su nhằm tăng thu nhập cho tiểu điền tại Indonesia

16/05/2007

Mô hình trồng xen trong vườn CS tiểu điền tại Indonesia:

Trồng xen cây lương thực (bắp, lúa, đậu) cho hiệu quả ít, bình quân trong 3 năm/1ha ở vườn CSKTCB là: Chi: 833,3; Thu: 1500; Lãi: 316,7 USD/ha/năm = 4.845.510 đ/ha/năm.

Mô hình dứa+chuối_ Cao su tính bình quân cho 4 năm KTCB : Chi: 587,5; Thu: 975; Lãi: 387,5 USD/ha/năm = 5.928.000 đ/ha/năm.

Mô hình ớt -cao su tính cho 3 năm: Chi: 250; Thu: 1283,3; Lãi: 1033,3 USD/ha/năm = 15.809.000 đ/ha/năm.

Mô hình trồng xen tối ưu tại Indonesia được thiết lập  cho diện tích 1,4 ha cao su PR261+ 0,5ha cây lương thực và 3 đầu gia súc. Lợi nhuận ước tính cho mô hình này là trên 1.500USD/năm hay 22.900.000 đ/ha/năm.

(Nguồn: Rosyid, M. J., Wibawa, G. and Gunawan, A. 1996)Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>