Tin tức >> Chính sách có liên quan

Hướng dẫn chi tiết lập mẫu gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2022

30/06/2022

Tổng cục Thuế hướng dẫn chi tiết lập mẫu gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2022 tại Công văn 2194/TCT-KK ngày 23/6/2022 về tổ chức triển khai Nghị định 34/2022/NĐ-CP.


Cụ thể, hướng dẫn chi tiết về việc lập Giấy đề nghị gia hạn tiền nộp thuế, tiền thuê đất năm 2022 theo Nghị định 34/2022/NĐ-CP được quy định tại Phụ lục 1 Công văn 2194/TCT-KK như sau:
1. Các nguyên tắc chung khi đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất
- Người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn quy định tại Nghị định 34/2022/NĐ-CP gửi Giấy đề nghị gia hạn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tháng/quý theo quy định pháp luật về quản lý thuế.
Trường hợp Giấy đề nghị gia hạn không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tháng/quý thì thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30/09/2022.
Trường hợp phát hiện Giấy đề nghị gia hạn đã nộp có sai sót, người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn thay thế chậm nhất là ngày 30/09/2022.
- Chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, tổ chức gửi Giấy đề nghị gia hạn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chi nhánh, đơn vị trực thuộc trong trường hợp:
+ Tự thực hiện khai thuế GTGT, thuế TNDN riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp chi nhánh, đơn vị trực thuộc;
+ Thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định tại Điều 3 Nghị định 34/2022/NĐ-CP .
- Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh tại Điều 3 Nghị định 34/2022/NĐ-CP có các địa điểm kinh doanh hoạt động trên nhiều địa bàn và được cấp mã số thuế riêng để kê khai hoặc nộp thuế theo Thông báo của cơ quan thuế thì:
+ Hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng mã số thuế được cấp để lập và gửi Giấy đề nghị gia hạn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp địa điểm kinh doanh.
+ Nếu hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có nhiều địa điểm kinh doanh do cùng một cơ quan thuế quản lý trực tiếp thì chỉ gửi 01 Giấy đề nghị gia hạn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp các địa điểm kinh doanh đó.
2. Hướng dẫn khai thông tin Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2022 
Cơ quan thuế hướng dẫn người nộp thuế kê khai chính xác các thông tin trên Giấy đề nghị gia hạn năm 2022, cụ thể:
- Cơ quan thuế: Là cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế hoặc cơ quan thuế quản lý trực tiếp chi nhánh, đơn vị trực thuộc, địa điểm kinh doanh theo Hướng dẫn tại mục 1;
- Chỉ tiêu [01], [02], [03], [04]: Người nộp thuế kê khai đầy đủ thông tin Tên, mã số thuế, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của người nộp thuế;
- Chỉ tiêu [05], [06]: Người nộp thuế kê khai đầy đủ thông tin Tên, mã số thuế của đại lý thuế;
- Chỉ tiêu [07]: Người nộp thuế phải tích chọn các loại thuế đề nghị gia hạn và được gia hạn theo quy định tại Nghị định, bao gồm:
+ Thuế GTGT của doanh nghiệp, tổ chức;
+ Thuế TNDN của doanh nghiệp, tổ chức;
+ Thuế GTGT và thuế TNCN của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh;
+ Tiền thuê đất.
Tiền thuê đất (kể chi tiết địa chỉ từng khu đất thuế thuộc đối tượng gia hạn tiền thuê đất)
(1) Khu đất 1 theo Quyết định/Hợp đồng số..., ngày ...............
(2) Khu đất 2 theo Quyết định/Hợp đồng số..., ngày.................
- Chỉ tiêu [08]: Người nộp thuế phải tích chọn trường hợp được gia hạn, cụ thể như sau:
+ Mục I: Người nộp thuế tự xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 và Nghị định 80/2021/NĐ-CP .
+ Mục II: Người nộp thuế tự xác định theo quy định tại Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018; Nghị định 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015; Quyết định 319/QĐ-TTg ngày 15/3/2018.
Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tự xác định theo danh mục do ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố.
3. Phương thức nộp Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2022
- Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất chỉ gửi 01 lần cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp cho cho toàn bộ số thuế, tiền thuê đất phát sinh trong các kỳ tính thuế được gia hạn.
Phương thức nộp người nộp thuế lựa chọn như sau:
+ Nộp theo phương thức điện tử gửi tới cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.
+ Nộp trực tiếp tới cơ quan thuế hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính.
Mẫu Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất của năm 2022. Nhấn vào tải về để xem thêm.
 


Quay về Tải về...

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>