Thông tin hội viên

Cao su Phước Hòa: Lợi nhuận năm 2020 đạt hơn 1.123 tỷ đồng

01/02/2021

Công ty CP Cao su Phước Hòa (mã chứng khoán: PHR) công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020. 


Theo đó, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 746,2 tỷ đồng, tăng 55,6% so với quý IV/2019; lợi nhuận sau thuế đạt 398,4 tỷ đồng, so với cùng kỳ lỗ 162,3 tỷ đồng. Lũy kế năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 1.632,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.123,6 tỷ đồng, lần lượt giảm 0,4% và tăng 130,3% so với thực hiện trong năm 2019.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của Công ty tăng 11,8% lên 6.545,1 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 2.498,5 tỷ đồng, chiếm 38,2% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 1.779,9 tỷ đồng, chiếm 27,2% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn đạt 574,4 tỷ đồng, chiếm 8,8% tổng tài sản.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>