Giới thiệu

Tổng quát về Hiệp hội Cao su Việt Nam

Hiệp hội Cao su Việt Nam (Hiệp hội) là một tổ chức tự nguyện của các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trong ngành cao su Việt Nam và các ngành liên quan nhằm hỗ trợ Hội viên về sản xuất kinh doanh, bảo vệ quyền lợi chính đáng của Hội viên và góp phần phát triển ngành cao su bền vững.
Hiệp hội có tư cách pháp nhân và hoạt động không vì lợi nhuận, đại diện cho ngành cao su Việt Nam tham gia, đàm phán, ký kết các văn bản hợp tác quốc tế chuyên ngành cao su theo sự chấp thuận của Nhà nước, kiến nghị các giải pháp hỗ trợ và khuyến khích phát triển doanh nghiệp, tổ chức trong ngành cao su Việt Nam và những ngành liên quan.
Hiệp hội bắt đầu hoạt động từ cuối năm 2004. Đến tháng 02 năm 2017, Hiệp hội có 134 Hội viên gồm doanh nghiệp và tổ chức nhà nước, tư nhân, cổ phần, liên doanh và có vốn nước ngoài, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh, xuất nhập khẩu, tài chính, nghiên cứu, đào tạo, hỗ trợ và dịch vụ liên quan đến ngành cao su Việt Nam.
Hiệp hội hiện là Hội viên của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội Cao su Quốc tế (IRA), Hội đồng Doanh nghiệp Cao su Đông Nam Á (ARBC). Ngoài ra, Hiệp hội cũng là Hội viên liên kết của Tổ chức Nghiên cứu Cao su quốc tế (IRSG), cộng tác viên của Hiệp hội Các nước sản xuất cao su thiên nhiên (ANRPC). Hiệp hội thường xuyên trao đổi thông tin và tham gia một số hội nghị, hội thảo quốc tế. Qua đó, Hiệp hội có điều kiện cập nhật, nắm bắt kịp thời tình hình thị trường cao su thế giới, thu thập kinh nghiệm của những nước có nhiều thành tựu về phát triển ngành cao su. Nhờ vậy, Hiệp hội có cơ sở cung cấp thông tin và tư vấn cho Hội viên, đồng thời tham gia đóng góp vào chiến lược phát triển ngành cao su.
Tháng 12 năm 2006, Hiệp hội đã thành lập Quỹ Bảo hiểm xuất khẩu cao su (Quỹ). Quỹ do các Hội viên tự nguyện tham gia và đóng góp kinh phí với mức không quá 1% doanh thu xuất khẩu. Đây là nguồn tài chính hỗ trợ kịp thời cho Hội viên khi gặp rủi ro trong xuất khẩu và sản xuất cao su. Ngoài ra, Quỹ cũng hỗ trợ thúc đẩy các chương trình xúc tiến thương mại cho Hội viên và hoạt động phát triển của Hiệp hội.
Từ cuối năm 2014, Hiệp hội đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ trong nước Nhãn hiệu chứng nhận “CAO SU VIỆT NAM / VIET NAM RUBBER” để làm cơ sở pháp lý cho việc xây dựng Thương hiệu ngành. Hiệp hội đã và đang tiếp tục đăng ký bảo hộ quốc tế Nhãn hiệu này tại những thị trường trọng điểm. Năm 2016, Hiệp hội triển khai đợt 1 việc cấp quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận cho một số doanh nghiệp Hội viên tiêu biểu để làm tiền đề cho chương trình xây dựng và phát triển Thương hiệu Cao su Việt Nam.
Một số hoạt động chủ yếu của Hiệp hội Cao su Việt Nam:
- Tập hợp các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, các tổ chức nhằm mục tiêu đoàn kết,thúc đẩy phát triển các lĩnh vực trong ngành cao su; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Hội viên; đại diện cho Hội viên trong quan hệ quốc gia và quốc tế.
- Hỗ trợ Hội viên trong các hoạt động sản xuất, xúc tiến thương mại và giao thương, kêu gọi đầu tư, cung cấp thông tin, giới thiệu cơ hội hợp tác kinh doanh, tham dự và tổ chức hội nghị, hội chợ, triển lãm, tham quan học tập, xây dựng thương hiệu, nghiên cứu thị trường, đào tạo…
- Cầu nối giữa doanh nghiệp, Hội viên với các cơ quan quản lý Nhà nước và các tổ chức liên quan để đề xuất chiến lược phát triển ngành cao su, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, phổ biến thông tin, đề cử các danh hiệu khen thưởng về chất lượng sản phẩm, uy tín thương mại…
- Đề xuất giải pháp quản lý chất lượng cao su dựa trên cơ sở pháp lý hiện hành; phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất xây dựng những quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia đối với nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm đầu ra để có khung pháp lý cho việc kiểm soát chất lượng.
- Nghiên cứu, xây dựng Thương hiệu Cao su Việt Nam.
- Tăng cường hợp tác với các tổ chức cao su quốc tế và các quốc gia tiêu thụ cũng như sản xuất cao su để trao đổi thông tin, dự báo cung cầu, tìm giải pháp ứng phó với giá biến động và hướng đến phát triển bền vững.


Quay về