Thông tin >> Thống kê tổng quát

Xuất khẩu cao su thiên nhiên Việt Nam
10/08/2015

 Bảng 2. Xuất khẩu cao su thiên nhiên Việt Nam

 

Năm

Lượng

(tấn)

Giá trị

(ngàn USD)

Đơn giá

(USD/tấn)

2010

782.213

2.388.225

3.053

2011

816.366

3.233.800

3.961

2012

1.023.104

2.859.838

2.795

2013

1.073.956

2.486.426

2.315

2014

1.066.511

1.780.610

1.670

2015

1.137.368

1.531.469

1.347

2016

1.252.990

1.669.601

1.332

2017

(sơ bộ)

1.380.257

2.248.567

1.629

Nguồn: Tổng cục Hải quan, cập nhật tháng 01/2018


Xem thêm...
Diện tích, sản lượng và năng suất cây cao su tại Việt Nam
10/08/2015

        Bảng 1. Diện tích, sản lượng và năng suất cây cao su tại Việt Nam

 

Năm

 

Tổng diện tích

(ha)

 

DT thu hoạch

(ha)

 

Sản lượng

(tấn)

 

Năng suất

(kg/ha/năm)

2010

748.700

439.100

751.700

1.712

2011

801.600

460.000

789.300

1.716

2012

917.900

510.000

877.200

1.720

2013

958.748

548.100

946.900

1.728

2014

978.900

570.000

966 600

1.696

2015

985.627

604.349

1.012.750

1.676

2016

973.506

621.370

1.035.333

1.666

2017 (sơ bộ)

971.600

-

1.086.700

-

Nguồn: Tổng cục Thống kê, http://gso.gov.vn/default.aspx?tabid=621&ItemID=18668, 01/2018

 


Xem thêm...