Thông tin >> Thống kê tổng quát

Thống kê tổng quát 2021
10/08/2015

 
Tổng quan ngành cao su thiên nhiên Việt Nam năm 2021
Overview of Viet Nam’s natural rubber industry in 2021
 
2021
Tổng diện tích
930,5 ngàn ha
Diện tích thu hoạch
752,2 ngàn ha
Sản lượng
1,28 triệu tấn
Sản lượng Việt Nam/thế giới (*)
9,2%
Năng suất
1.691 kg/ha
Lượng xuất khẩu
1,96 triệu tấn
Kim ngạch xuất khẩu
3,28 tỷ USD
Đơn giá bình quân
1.677 USD/tấn
Nguồn: Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thống kê, (*) IRSG,
Văn phòng HHCSVN tổng hợp, cập nhật tháng 11/2022


Xem thêm...