Thông tin >> Thống kê tổng quát

Xuất khẩu cao su thiên nhiên Việt Nam
06/08/2021

 Bảng 2. Xuất khẩu cao su thiên nhiên Việt Nam

Nguồn: Tổng cục Hải quan, cập nhật 8/2021 


Xem thêm...
Diện tích, sản lượng và năng suất cây cao su tại Việt Nam
10/08/2015

Bảng 1. Diện tích, sản lượng và năng suất cây cao su tại Việt Nam
 
  * Số liệu sản lượng thế giới từ nguồn IRSG
Nguồn: Tổng cục Thống kê, các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cập nhật ngày 01/12/2021


Xem thêm...