Thông tin

Nguyễn Văn Thường. 2001. Hiệu quả của các phương thức trồng xen cà phê với cao su ở Daklak.

12/10/2005
Tóm tắt luận án tiến sỹ nông nghiệp. Trường đại học Nông nghiệp I Hà Nội.

Mô hình trồng xen 4 hàng cà phê giữa hai hàng kép cao su ở NT Cưkpo đem lại lợi nhuận cao gấp 3,1 lần so với trồng cao su thuần.

Hiệu quả kinh tế qua 13 năm sản xuất (1985-1995) của mô hình trồng xen này  như sau

                      Chi Phí    Thu nhập    Lãi  (1000 VND)

CS thuần :     43.887      69.454      25.567

Xen CS-CP:  118.532    198.154    79.622

Chênh lệch lãi giữa xen/ CS thuần : +54.055

Lãi bình quân do trồng xen: 4.158.000 đ/ha/năm


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>