Thông tin

Nguyễn Văn Toàn. 2005. Đất đồi núi Việt Nam - Hiện trạng và tiềm năng phát triển các cây trồng lâu năm

16/05/2007
(Trích trong: Bộ Nông nghiệp-PTNT. 2005. Khoa học công nghệ nông nghiệp và phát triển nông thôn: 20 năm đổi mới - Tập 3: Đất và phân bón. NXB Chính trị Quốc Gia. 182-199)

Tổng diện tích đất đồi núi ở Việt Nam là 23.959.600 ha (72,8% diện tích tự nhiên toàn quốc), trong đó sử dụng cho nông nghiệp là 4.413.700 ha (18,4%) và cho lâm nghiệp là 11.802.700 ha(49,3%).

Diện tích cây cao su hiện có là 450.900 ha, nhiều nhất ở Đông Nam Bộ 305.400 ha, tiếp theo ở Tây Nguyên 104.400 ha, duyên hải Nam Trung bộ 35.900 ha và duyên hải Bắc Trung bộ 5.200 ha. Hai nhóm đất chính được sử dụng đề trồng cao su là đất đỏ vàng 373.400 ha, kế đến là đất xám và bạc màu 77.500 ha.

     Khả năng mở rộng diện tích canh tác cho các cây lâu năm trên đất đồi núi là 561.300 ha, trong đó đất thích hợp cho cao su chỉ ở mức thích hợp vừa (S2) là 52.100 ha và ít thích hợp (S3) là 66.600 ha, tập trung ở 3 vùng: Tây Nguyên 67.400 ha, duyên hải Nam Trung bộ 29.000 ha và duyên hải Bắc Trung bộ 20.900 ha. Quỹ đất thích hợp cho cây cao su không còn nhiều và hầu hết là trên vùng ít thuận lợi.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>