Tin tức

Tổng cục Thuế hướng dẫn việc giám sát hồ sơ hoàn thuế GTGT

21/07/2016

 Tổng cục Thuế vừa ban hành Công văn 3214/TCT-KK ngày 12/7/2016 gửi các Cục Thuế các tỉnh về việc giám sát hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) tại Tổng cục Thuế trước ngày có hiệu lực (13/8/2016) của Thông tư 99/2016/TT-BTC ký ngày 29/6/2016.


 Nhằm đảm bảo việc giám sát hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng tại Tổng cục Thuế được đảm bảo, đúng quy định của pháp luật, sau khi xin ý kiến Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

1. Kể từ ngày ký công văn này đến trước ngày 13/8/2016 (ngày Thông tư số 99/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành), Cục thuế gửi hồ sơ hoàn thuế về Tổng cục Thuế để thực hiện giám sát đối với những hồ sơ sau:
a) Hồ sơ hoàn thuế thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau quy định tại Khoản 18 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và được hướng dẫn tại điểm a Khoản 14 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính; Hồ sơ hoàn thuế không thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau quy định tại Khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế.
b) Hồ sơ hoàn thuế thuộc diện hoàn thuế trước kiểm tra sau phải thực hiện kiểm tra sau hoàn trong thời hạn một năm, kể từ ngày có quyết định hoàn thuế quy định Khoản 18 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 và được hướng dẫn tại điểm b Khoản 14 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính.
c) Hồ sơ hoàn thuế thuộc trường hợp lũy kế sau ít nhất mười hai tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc ít nhất sau bốn quý tính từ quý đầu tiên phát sinh số thuế giá trị gia tăng chưa được khấu trừ mà vẫn còn số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết.
2. Cục Thuế sử dụng địa chỉ thư điện tử được tạo lập theo điểm 3 công văn số 4226/TCT-KK ngày 13/10/2015 của Tổng cục Thuế về việc giám sát hoàn thuế giá trị gia tăng, và gửi hồ sơ giám sát về Tổng cục Thuế theo điểm 3 công văn số 1030/TCT-KK ngày 15/3/2016 của Tổng cục Thuế về việc thực hiện giám sát hoàn thuế GTGT theo công văn số 3357/BTC-TCT.
3. Kể từ ngày 13/8/2016, việc giám sát hồ sơ hoàn thuế được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính.
Đối với các hồ sơ đã gửi về Tổng cục Thuế giám sát tính đến ngày ký công văn này có kết quả là: “Hồ sơ gửi không đủ điều kiên ban hành quyết định hoàn thuế”, Cục Thuế hoàn thiện hồ sơ theo quy định và gửi về Tổng cục Thuế để tiếp tục giám sát theo công văn sổ 3357/BTC-TCT ngày 14/3/2016 của Bộ Tài chính về việc quản lý chi hoàn thuế giá trị gia tăng theo đúng quy định của pháp luật.
Xin vui lòng ấn nút “Tải về” để xem tại đây  toàn văn của Công văn 3214/TCT-KK ngày 12/7/2016 và Thông tư 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016:


Quay về Tải về...

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>