Hình Ảnh >> Họp Ban chấp hành, Ban Kiểm tra Hiệp hội Cao su Việt Nam & Hội đồng quản lý Quỹ BHXK Cao su lần 1 năm 2016 - Tổng kết hoạt động năm 2015 & Kế hoạch năm 2016