Thông tin hội viên

Cao su Tân Biên tổ chức Đại hội cổ đông lần đầu

20/05/2016

Ngày 21/4, Công ty Cổ phần Cao su (CPCS) Tân Biên tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu. Đại hội đã biểu quyết thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động; bầu thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS); thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2016…


Tại Đại hội, cổ đông đã bầu 5 thành viên HĐQT và 3 thành viên BKS Công ty CPCS Tân Biên nhiệm kỳ 2016 – 2021. Phiên họp đầu tiên, HĐQT Công ty đã phân công ông Huỳnh Hữu Minh giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021. Bầu BKS Công ty gồm Nguyễn Văn Sang (Trưởng Ban), Hoàng Quốc Hưng và Phạm Ngọc Tiến (thành viên).

Thông báo với các cổ đông về tiến tình cổ phần hóa (CPH) Công ty TNHH MTV Cao su Tân Biên, Phó Tổng Giám đốc (TGĐ) Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) Trần Thoại cho biết thực hiện chủ trương CPH các doanh nghiệp Nhà nước theo quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch CPH đơn vị thành viên thuộc VRG, ngày 15/01/2016, VRG đã ban hành quyết định phê duyệt phương án CPH Công ty.
Đến ngày 11/3/2016, tại Sàn Giao dịch Chứng khoán TP. HCM, Công ty tổ chức IPO để bán ra công chúng hơn 15 triệu cổ phần (tương ứng 17,5% vốn điều lệ), kết quả nhà đầu tư mua hơn 66.600 cổ phần, giá đấu bình quân 18.721 đồng/cổ phiếu.
Phó TGĐ VRG Trần Thoại cũng đã thông báo quyết định cử cán bộ thuộc VRG làm người đại diện phần vốn của Tập đoàn tham gia Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CPCS Tân Biên, với số vốn góp hơn 865 tỷ, tương đương hơn 86 triệu cổ phần, chiếm 98,4% vốn điều lệ.
Phó TGĐ VRG Trần Thoại cho rằng hoạt động theo mô hình CPH sẽ tạo điều kiện thông thoáng, giúp nắm bắt được cơ hội để Công ty hoạt động hiệu quả hơn, đồng thời đòi hỏi trách nhiệm lớn hơn. “Sau Đại hội lần đầu, Công ty tiếp tục kiện toàn bộ máy hoạt động, sắp xếp lại lao động cho phù hợp, đảm bảo việc làm, tiền lương, thu nhập cho người lao động”, ông Thoại chỉ đạo.
Tại Đại hội, cổ đông đã biểu quyết thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPCS Tân Biên; biểu quyết thông qua tờ trình về tiền lương, thù lao, tiền thưởng cho HĐQT, BKS và chọn đơn vị kiểm toán độc lập.
Ngoài ra, cổ đông còn biểu quyết thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2016: khai thác 4.860 ha; sản lượng thu hoạch 8.800 tấn mủ quy khô; thu mua 2.000 tấn; tiêu thụ 10.800 tấn; tổng doanh thu hơn 336 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 61,3 tỷ đồng…


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>