Tin tức >> Chính sách có liên quan

Hỗ trợ lãi suất 2%/năm từ NSNN với khoản vay của doanh nghiệp

30/05/2022

Ngày 20/5/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 31/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, trong đó, hỗ trợ lãi suất 2%/năm.


 Theo đó, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh muốn hưởng chế độ ưu đãi lãi suất 2%/năm phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Phải thuộc đối tượng được hỗ trợ lãi suất theo quy định tại Điều 2 Nghị định 31/2022/NĐ-CP (gọi chung là khách hàng);
- Khách hàng có đề nghị được hỗ trợ lãi suất, đáp ứng các điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật hiện hành về hoạt động cho vay của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.
- Khoản vay được hỗ trợ lãi suất là khoản vay bằng đồng Việt Nam, được ký kết thỏa thuận cho vay và giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023;
- Khách hàng sử dụng vốn đúng mục đích theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định 31/2022/NĐ-CP và chưa được hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước theo các chính sách khác.
- Khoản vay không được tiếp tục hỗ trợ lãi suất trong các trường hợp sau:
+ Khoản vay có số dư nợ gốc bị quá hạn và/hoặc số dư lãi chậm trả không được hỗ trợ lãi suất đối với nghĩa vụ trả nợ lãi tại kỳ hạn trả nợ lãi mà thời điểm trả nợ nằm trong khoảng thời gian có số dư nợ gốc bị quá hạn và/hoặc số dư lãi chậm trả. Khoản vay chỉ được tiếp tục hỗ trợ lãi suất đối với các kỳ hạn trả nợ lãi tiếp theo sau khi khách hàng đã trả hết số dư nợ gốc bị quá hạn và/hoặc số dư lãi chậm trả.
+ Khoản vay được gia hạn nợ không được hỗ trợ lãi suất đối với thời gian gia hạn nợ.
Nghị định 31/2022/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày ký.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>