Tin tức >> Chính sách có liên quan

Tổng cục Thuế triển khai Nghị định 34/2022 về gia hạn nộp thuế

29/06/2022

Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2194/TCT-KK ngày 23/6/2022 về tổ chức triển khai Nghị định 34/2022/NĐ-CP về gia hạn nộp thuế. 


Theo đó, thời gian gia hạn nộp các loại thuế theo Nghị định 34/2022/NĐ-CP được hướng dẫn như sau:
Thuế giá trị gia tăng (GTGT) phải nộp phát sinh (gồm cả số thuế phân bổ cho các địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính, số thuế nộp theo từng lần phát sinh) của doanh nghiệp, tổ chức tại Điều 3 Nghị định 34/2022/NĐ-CP:
+ Kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 8 (đối với kê khai thuế GTGT theo tháng) và;
+ Quý I, II năm 2022 (với khai thuế GTGT theo quý).
Thời gian gia hạn được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế GTGT theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, cụ thể:
+ 06 tháng đối với số thuế GTGT từ tháng 03 đến tháng 05/2022 và quý I năm 2022;
+ 05 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 06/2022 và quý II năm 2022;
+ 04 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 07/2022;
+ 03 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 08/2022;
- Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): được gia hạn 03 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật về quản lý thuế đối với thuế TNDN tạm nộp quý I, II kỳ tính thuế TNDN năm 2022.
- Thuế GTGT, TNCN của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải nộp phát sinh năm 2022 của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động trong các ngành nghề kinh tế, lĩnh vực tại khoản 1, 2 và 3 Điều 3 Nghị định 34/2022/NĐ-CP được gia hạn nộp số tiền thuế được gia hạn chậm nhất là ngày 30/12/2022.

 Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>