Tin tức >> Chính sách có liên quan

Bộ NN&PTNT ban hành Quy trình kỹ thuật cây cao su

13/12/2021
Ngày 01/12/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quy trình kỹ thuật cây cao su theo Quyết định số 4689/QĐ-BNN-TT căn cứ đề nghị của Cục Trồng trọt và Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam.
 

 


Quy trình này được áp dụng cho các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất cây cao su ở Việt Nam. Nội dung Quy trình được xây dựng căn cứ trên Luật Trồng trọt, các quy định liên quan và các quy trình kỹ thuật cây cao su do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam ban hành.

Xem thêm nội dung Quy trình tại Quyết định số 4689/QĐ-BNN-TT ngày 01/12/2021.

Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Quyet-dinh-4689-QD-BNN-TT-2021-Quy-trinh-ky-thuat-cay-cao-su-496744.aspx , ngày 13/12/2021 (VQ trích dẫn)Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>