Hoạt động

Tham dự Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh

15/05/2017

 Ngày 17/01/2017, Hiệp hội Cao su Việt Nam đã cử đại diện tham dự Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanhnăm 2016 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh.


 Đến tham dự Hội nghị, có đại diện Lãnh đạo của tỉnh Bình Phước và một số Sở, Ban, Ngành của Tỉnh; Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các Ban chuyên môn; đại diện các đơn vị bạn, các khách hàng thân thiết cùng lãnh đạo Công ty qua các thời kỳ.

Năm 2016, giá cao su có thời điểm giảm sâu và thời tiết không thuận lợi cho công tác thu hoạch mủ, đã ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty và thu nhập của người lao động. Tuy nhiên, với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Tập đoàn, sự hỗ trợ phối hợp của lãnh đạo tỉnh Bình Phước và các cấp chính quyền địa phương, Công ty đã đoàn kết nhất trí, phấn đấu vượt qua khó khăn, thực hiện vượt kế hoạch sản lượng khai thác và một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh như doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách.
Trong năm 2016, Công ty đã chuyển sang chế độ cạo d4 trên toàn bộ diện tích vườn cây khai thác, đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật và có nhiều giống mới cho năng suất cao từ những năn đầu khai thác. Công ty là một trong 12 đơn vị hoàn thành sớm kế hoạch của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và năng suất bình quân vườn cây đạt 2 tấn/ha. Như vậy trong 12 năm từ năm 2005 đến nay, Công ty có 11 năm đạt năng suất vườn cây trên 2 tấn/ha.
Trên diện tích tái canh 897 ha, Công ty đã trồng bầu có tầng lá khoảng 90% và xen canh cây keo lai trên mô hình hàng kép khoảng 325 ha.
Về công tác công nghiệp và chế biến, trong năm 2016 Công ty đã triển khai xây dựng và áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn mới ISO 9001:2015 và duy trì quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005, từ đó đã kiểm soát chặt chẽ chất lượng mủ nguyên liệu từ vườn cây đến nhà máy, đảm bảo chất lượng của các chủng loại sản phẩm đều đạt và vượt mục tiêu chất lượng Công ty đề ra, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu và đáp ứng tốt yêu cầu của khách hàng.
Trong những năm gần đây, do giá cao su thấp, tình hình tiêu thụ khó khăn nên Công ty đã từng bước thực hiện điều chỉnh cơ cấu chủng loại sản phẩm phù hợp với thị trường, tăng tỷ trọng chủng loại Latex và cao su tờ, đạt giá bán cao nhất trong Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Đặc biệt, Công ty chế biến thành công sản phẩm mới RSS 1 CV60 để xuất bán cho khách hàng nước ngoài. Ngoài ra, Công ty đã rút gọn một số công đoạn trong dây chuyền chế biến mủ cốm tạp (cụ thể là máy cắt thô số 2 và máy băm búa) nhằm tiết giảm chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất. Đồng thời, hệ thống nước thải đã được nâng cấp hoàn thiện, đạt tiêu chuẩn cột A theo quy chuẩn QCVN 01-MT:2008/BTNMT, đã được UBND tỉnh Bình Phước nghiệm thu, cấp giấy chứng nhận hoàn thành đề án môi trường.
Năm 2017, dự báo tình hình thị trường cao su và tăng trưởng kinh tế thế giới tuy sẽ có xu hướng tích cực hơn năm 2016 nhưng vẫn chưa hết những khó khăn. Tuy nhiên với nền tảng vững chắc của hơn 44 năm xây dựng và phát triển không ngừng của Công ty, sự linh hoạt chủ động trong công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo, truyền thống đoàn kết của tập thể cán bộ công nhân viên lao động, Công ty sẽ vượt qua khó khăn, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2017.
Một số chỉ tiêu chủ yếu đạt năm 2016 và kế hoạch 2017 của Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh
STT
Chỉ tiêu
ĐVT
Thực hiện năm 2016
So với kế hoạch năm 2016 (%)
Kế hoạch 2017
1
Diện tích cao su
ha
11.231,91
 
11.405
2
Sản lượng cao su khai thác
tấn
12.238
103,71
12.200
3
Năng suất vườn cây
tấn/ha
2,00
103,71
2,004
4
Sản lượng cao su thu mua
tấn
5.678
103,24
7.000
5
Doanh thu cao su
tỷ đồng
617,67
104,68
682,5
6
Lợi nhuận cao su
tỷ đồng
42,08
130,46
46,0
7
Thực nộp ngân sách
tỷ đồng
76
128,81
39
8
Lao động bình quân
người
3.803
91,59
3.803
9
Tiền lương bình quân
đồng/người/tháng
6.048.000
110,62
6.100.000
10
Thu nhập bình quân
đồng/người/tháng
6.916.000
115,48
7.000.000
Trích: Báo cáo Tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh
Hiệp hội Cao su Việt Nam (Ngọc Thúy, Hoa Trần)


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>