Thông tin >> Thống kê tổng quát

Xuất khẩu cao su thiên nhiên Việt Nam
10/08/2015

Bảng 2. Xuất khẩu cao su thiên nhiên Việt Nam

Nguồn: Tổng cục Hải quan, cập nhật ngày
08/6/2020 
 

 


Xem thêm...
Diện tích, sản lượng và năng suất cây cao su tại Việt Nam
10/08/2015

Bảng 1. Diện tích, sản lượng và năng suất cây cao su tại Việt Nam
 
Năm
Tổng diện tích
Diện tích thu hoạch
Sản lượng
Năng suất
(‘000 ha)
(‘000 ha)
‘000 tấn
(kg/ha/năm)
2010
748,7
439,1
751,7
1.712
2011
801,6
460,0
789,3
1.716
2012
917,9
510,0
877,1
1.720
2013
958,8
548,1
946,9
1.728
2014
978,9
570,0
966,6
1.696
2015
985,6
604,3
1.012,7
1.676
2016
973,5
621,4
1.035,3
1.666
2017
971,6
653,2
1.094,5
1.676
2018
961,8
685,5
1.137,7
1.660
2019
941,3
710,7
1.185,2
1.668

 


Xem thêm...