Hoạt động >> Phát triển Hội viên

Công tác phát triển Hội viên trong tháng 01 – 02/2016
29/03/2016

Hiệp hội Cao su Việt Nam đã kết nạp hai Hội viên mới: Viện Kỹ thuật Hóa học và Công ty Cổ phần Cao su Thắng Lợi - Bình Thuận. Ngoài ra, Hiệp hội Cao su Việt Nam đã có thông báo tạm ngưng tư cách Hội viên đối với Công ty TNHH Hóa chất Jebsen & Jessen Vietnam theo đề nghị của Công ty.


Xem thêm...
Công tác phát triển Hội viên trong tháng 11/2015
19/01/2016

 Trong tháng 11/2015, Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam thực hiện thủ tục xét kết nạp Hội viên đối với hai đơn vị: 


Xem thêm...
Công tác phát triển Hội viên trong tháng 10/2015
19/01/2016

 Trong tháng 10/2015, Hiệp hội Cao su Việt Nam đã hoàn tất thủ tục xét kết nạp haiHội viên mới: 


Xem thêm...
Công tác phát triển Hội viên trong tháng 9/2015
19/01/2016

 Trong tháng 9/2015, Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam hoàn thành thủ tục xét kết nạp Hội viên mới đối với hai đơn vị:


Xem thêm...