Thông tin

TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ PHÂN LOẠI CAO SU TỜ XÔNG KHÓI (RSS)

10/09/2020

 

RSS 1 (Cao su tờ xông khói hạng 1)
Bành/kiện cao su không có vết mốc, nhưng có thể chấp nhận những vết mốc khô nhỏ trên bao bì hoặc trên bề mặt bành tiếp giáp với bao bì nếu được tìm thấy tại thời điểm giao hàng nếu chứng minh không có mốc xâm nhập bên trong bành cao su.
Không chấp nhận cao su có đốm hoặc sọc do bị oxy hóa, không rắn chắc, quá nhiệt, chín không đều, bị xông khói quá mức, mờ đục và bị cháy sém.
Cao su phải khô, sạch, rắn chắc và không có các khuyết điểm, chất nhựa (gỉ), vết lõm/phồng giộp, cát, chất bẩn đóng gói và bất kỳ chất ngoại lai khác, trừ các đốm nhỏ như trong mẫu. Chấp nhận bọt khí nhỏ bằng đầu kim, nếu có rải rác.
RSS 2 (Cao su tờ xông khói hạng 2)
Chấp nhận có ít nhựa (gỉ) và vết mốc khô với lượng nhỏ trên bao bì, trên bề mặt bành và trong tờ cao su.
Nếu các vết nhựa “gỉ” hoặc “mốc khô” quá 5% trên các bành được lấy mẫu sẽ không được chấp nhận.
Chấp nhận bọt khí nhỏ và vụn vỏ cây kích thước nhỏ.
Không chấp nhận cao su có những đốm hoặc vệt do bị oxy hóa, không rắn chắc, quá nhiệt, chín không đều, bị xông khói quá mức, mờ đục và bị cháy sém.
Cao su phải khô, sạch, rắn chắc, không có các khuyết điểm, vết lõm/phồng giộp, cát, chất bẩn đóng gói và các chất ngoại lai khác.
RSS 3 (Cao su tờ xông khói hạng 3)
Chấp nhận ít nhựa (gỉ) và vết mốc khô với lượng nhỏ trên bao bì, trên bề mặt bành và bên trong tờ cao su.
Nếu các vết nhựa “gỉ” hoặc “mốc khô” quá 10% trên các bành được lấy mẫu sẽ không được chấp nhận.
Chấp nhận ít khuyết điểm về màu sắc, bọt khí nhỏ, vụn vỏ cây kích cỡ nhỏ như mẫu.
Không chấp nhận cao su có các đốm hoặc vệt do bị ôxy hóa, mềm dính, quá nhiệt, không chín đều, bị xông khói quá mức, đục màu và bị cháy sém.
Cao su phải khô, rắn chắc, không có các khuyết điểm, vết lõm/phồng giộp, cát, chất bẩn đóng gói, các chất ngoại lai khác.
RSS 4 (Cao su tờ xông khói hạng 4)
Chấp nhận ít nhựa (gỉ) và vết mốc khô với lượng nhỏ trên bao bì, trên bề mặt bành và bên trong tờ cao su.
Nếu các vết nhựa “gỉ” hoặc “mốc khô” quá 20% trên các bành được lấy mẫu sẽ không được chấp nhận.
Chấp nhận cao su có lẫn vụn vỏ cây kích thước vừa, bọt khí, vết bẩn mờ rải rác, tờ mủ hơi dính, bị xông hơi quá khói như mẫu.
Không chấp nhận tờ mủ có đốm hay vệt do bị oxy hóa, không chắc, bị quá nhiệt, chưa chín đều, xông khói quá mức (vượt quá mức cho phép trong mẫu) và bị cháy sém.
Cao su phải khô, chắc, không có khuyết điểm, vết lõm/phồng giộp, cát, chất bẩn đóng gói và các chất ngoại lai khác.
RSS 5 (Cao su tờ xông khói hạng 5)
Chấp nhận ít nhựa (gỉ) và vết mốc khô với lượng nhỏ trên bao bì, trên bề mặt bành và bên trong tờ cao su.
Nếu các vết nhựa “gỉ” hoặc “mốc khô” quá 30% trên các bành được lấy mẫu sẽ không được chấp nhận.
Chấp nhận các vụn vỏ cây có kích cỡ lớn, bọt khí và vết lõm/phồng giộp nhỏ, vết bẩn, xông khói quá mức, hơi mềm dính, các khuyết điểm có kích thước như hình mẫu. Chấp nhận tờ cao su chín không đều ở mức độ nhẹ.
Không chấp nhận cao su không rắn chắc, quá nhiệt, bị cháy sém, có các đốm hoặc vệt do bị ôxy hóa.
Cao su phải khô, rắn chắc, không có các vết lõm/phồng giộp, trừ các khuyết điểm thể hiện như mẫu. Không chấp nhận chất bẩn đóng gói, cát và các chất ngoại lai khác quá mức cho phép.
Nguồn: The Green Book. 1969. International Standards of Quality and Packing for Natural Rubber Grades
 
Tóm tắt phân loại Cao su tờ xông khói (RSS) – HS 4001.21
Dựa vào chất lượng và các khuyết điểm hoặc vết bẩn cho phép, RSS được phân loại thành các hạng từ RSS 1 đến RSS 5, như sau:
Tiêu chí chất lượng
RSS 1
(RSS hạng 1)
RSS 2
(RSS hạng 2)
RSS 3
(RSS hạng 3)
RSS 4
(RSS hạng 4)
RSS 5
(RSS hạng 5)
Khô/dính
Khô
Khô
Khô
Dính ít
Dính ít
Xông khói
Chín đều/Xông khói đều
Chín đều/Xông khói đều
Chín đều/Xông khói đều
Chấp nhận chín không đều ít (xông khói hơi quá mức nhưng chấp nhận được)
Chấp nhận chín không đều (chấp nhận xông khói quá mức)
Khuyết điểm về màu sắc
Không chấp nhận
Không chấp nhận
Chấp nhận đốm nhỏ (ít vết bẩn)
Chỉ chấp nhận vết bẩn đục/mờ có kích cỡ vừa
Chấp nhận
Vụn vỏ cây
Không chấp nhận
Chấp nhận ít vụn vỏ cây
Chấp nhận vụn vỏ cây cỡ nhỏ
Chấp nhận vụn vỏ cây cỡ vừa
Chấp nhận vụn vỏ cây cỡ lớn
Đốm/vt do bịoxi hóa
Không chấp nhận
Không chấp nhận
Không chấp nhận
Không chấp nhận
Chấp nhận cỡ lớn
Bọt khí
Chỉ chấp nhận bọt khí nhỏ (bằng đầu kim) và nằm rải rác
Chỉ chấp nhận các bọt khí nhỏ
Chỉ chấp nhận các bọt khí nhỏ
Chỉ chấp nhận các bọt khí cỡ vừa
Chấp nhận các bọt khí lớn
Nhựa/gỉ và mốc nhỏ
Không chấp nhận chảy nhựa (gỉ) và bị mốc nhưng cho phép các vết mốc không đáng kể trên bao bì của kiện hàng hoặc trên bề mặt các tờ cao su ngay dưới bao bì, với điều kiện là không có nấm mốc ở bên trong kiện hàng
Chấp nhận chảy
nhựa ít (gỉ) và ít
nấm mốc khô trên
bao bì, bề mặt kiện hàng và bên trong các tờ cao su. Nếu “vết gỉ” hoặc “nấm mốc khô” xuất hiện đáng kể trên 5% của kiện hàng mẫu, thì đây sẽ là cơ sở để từ chối
Chấp nhận chảy
nhựa ít (gỉ) và ít
nấm mốc khô trên
bao bì, bề mặt kiện hàng và bên trong các tờ cao su. Nếu “vết gỉ” hoặc “nấm mốc khô” xuất hiện đáng kể trên 10% của kiện hàng mẫu, thì đây sẽ là cơ sở để từ chối
Chấp nhận chảy
nhựa ít (gỉ) và ít
nấm mốc khô trên bao bì, bề mặt kiện hàng và bên trong các tờ cao su. Nếu
“vết gỉ” hoặc “nấm mốc khô” xuất hiện đáng kể trên 20% của kiện hàng mẫu, thì đây sẽ là
cơ sở để từ chối
Chấp nhận chảy
nhựa ít (gỉ) và
ít nấm mốc khô
trên bao bì, bề
mặt kiện hàng
và bên trong các
tờ cao su. Nếu
“vết gỉ” hoặc
“nấm mốc khô”
xuất hiện đáng
kể trên 30% của
kiện hàng mẫu,
thì đây sẽ là cơ
sở để từ chối
Chất bẩn đóng gói, chất ngoại lai khác
Không chấp nhận
Không chấp nhận
Không chấp nhận
Không chấp nhận
Không chấp nhận
Nguồn: The Green Book. 1969. International Standards of Quality and Packing for Natural Rubber Grades


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>