Tin tức >> Chính sách có liên quan

Thông tư 31/2022/TT-BTC: Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

06/07/2022

Ngày 08/6/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 31/2022/TT-BTC về danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. 


Theo đó, danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 31/2022/TT-BTC.
Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam được sử dụng để:
- Xây dựng các Biểu thuế áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
- Xây dựng các Danh mục hàng hóa phục vụ quản lý nhà nước theo quy định của Chính phủ và quy định tại khoản 4 Điều 26 Luật Hải quan.
- Thống kê Nhà nước về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
- Phục vụ công tác quản lý nhà nước về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và các lĩnh vực khác.
Thông tư 31/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/12/2022 và thay thế Thông tư 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017, Thông tư 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>