Thông tin

Ban hành QCVN 01-MT:2015/BTNMT về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên

21/07/2015

Theo Thông tư số 11/2015/TT-BTNMT ngày 31/3/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-MT:2015/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên sẽ có hiệu lực từ ngày 01/6/2015 và thay thế cho Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến cao su thiên nhiên (18/7/2008).


Trong đó, những thông số cơ bản được quy định ở bảng 1 như sau:

Bảng 1: Giá trị C để làm cơ sở tính giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải sơ chế cao su thiên nhiên
TT
Thông số
Đơn vị
Giá trị C
A
B
1
pH
-
6 - 9
6 - 9
2
BOD5 (20oC)
mg/l
30
50
3
COD
Cơ sở mới
mg/l
75
200
Cơ sở đang hoạt động
mg/l
100
250
4
Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)
mg/l
50
100
5
Tổng nitơ
(Tổng N)
Cơ sở mới
mg/l
40
60
Cơ sở đang hoạt động
mg/l
50
80
6
Amoni
(NH4+ tính theo N)
Cơ sở mới
mg/l
10
40
Cơ sở đang hoạt động
mg/l
15
60
Cột A Bảng 1 quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm trong nước thải sơ chế cao su thiên nhiên khi xả ra nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt;
Cột B Bảng 1 quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm trong nước thải sơ chế cao su thiên nhiên khi xả ra nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt;
Mục đích sử dụng của nguồn tiếp nhận nước thải được xác định tại khu vực tiếp nhận nước thải.
Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020, áp dụng giá trị quy định cho cơ sở mới đối với tất cả các cơ sở sơ chế cao su thiên nhiên.
Ngoài ra, Quy chuẩn mới này cho phép sử dụng nước thải của các cơ sở sơ chế cao su thiên nhiên được tái sử dụng để tưới cây khi đáp ứng các yêu cầu sau:
- Giá trị tối đa cho phép các thông số pH, BOD5 và COD đạt yêu cầu quy định tại cột B Bảng 1 (Kq=1; Kf =1);
- Nước thải sau xử lý phải được thu gom lại trong hồ chứa dành riêng cho mục đích tưới cây. Hồ chứa phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường;
- Phương án, kế hoạch tưới phải có văn bản thông báo gửi Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương để phối hợp giám sát;
- Chỉ được phép tưới cây trong phạm vi thuộc quyền sử dụng của doanh nghiệp phát sinh nước thải.
Toàn văn Thông tư 11/2015/TT-BTNMT và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-MT:2015/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên có thể xem tại http://sotnmt.ninhthuan.gov.vn/vanbanphapquy/1442015/11_2015_TT-BTNMT.pdf hoặc liên hệ với Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam.
Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam trích dẫn (Hoa Trần)


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>