Hoạt động >> Hoạt động khác

Kiến nghị thực hiện soát xét tiêu chuẩn quốc gia của cao su thiên nhiên

18/08/2016

Tiêu chuẩn “TCVN 3769:2004 – Cao su thiên nhiên SVR – Quy định kỹ thuật” là một tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam quy định các chỉ tiêu kỹ thuật của cao su thiên nhiên SVR theo từng cấp hạng và phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Tiêu chuẩn TCVN 3769:2004 được xây dựng trên cơ sở ISO 2000:2003. Hiện nay, tiêu chuẩn ISO 2000:2014 đã được ban hành, thay thế cho ISO 2000:2003, do vậy, việc các doanh nghiệp cao su Việt Nam công bố chính sách chất lượng “Sản xuất SVR theo tiêu chuẩn TCVN 3769:2004 (ISO 2000:2003) không còn phù hợp và khiến cho khách hàng thắc mắc, mặc dù các chỉ tiêu chất lượng SVR đều vượt trội so với yêu cầu kỹ thuật của ISO 2000:2003 và cả ISO 2000:2014. 


Để các mặt hàng cao su thiên nhiên Việt Nam có tiêu chuẩn mới phù hợp với quốc tế và tăng tính cạnh tranh về chất lượng so với các nước trong khu vực và đáp ứng yêu cầu của khách hàng, Hiệp hội Cao su Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã có văn bản kiến nghị Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam thực hiện soát xét cập nhật kịp thời tiêu chuẩn TCVN 3769:2004 Cao su thiên nhiên SVR – Quy định kỹ thuật trên cơ sở ISO 2000:2014 áp dụng cho các cấp hạng của cao su thiên nhiên SVR và ban hành trong năm 2016.

Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam (Hồng Vân)
 


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>