Hoạt động

Hướng dẫn tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập

11/04/2017

 Hiệp hội Cao su Việt Nam đã nhận được Thông báo số 485/TB-SKHCN ngày 28/3/2017 của Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) TP. Hồ Chí Minh về hướng dẫn tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập.


 Qua đó, Sở Khoa học và Công nghệ cung cấp hướng dẫn cho các đơn vị về việc xây dựng đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm được phê duyệt tại Quyết định số 592/QĐ-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1381/QĐ-TTg ngày 12/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 592/QĐ-TTg (sau đây viết tắt là Chương trình 592).

Mục tiêu của Chương trình 592 bao gồm:
-          Góp phần hình thành và phát triển 3.000 doanh nghiệp KH&CN, 30 cơ sở ươm tạo doanh nghiệp KH&CN, trong đó ưu tiên tại các viện nghiên cứu, trường đại học, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung.
-          Hỗ trợ 1.000 cá nhân, tổ chức, nhóm nghiên cứu ươm tạo doanh nghiệp KH&CN và tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp KH&CN.
-          Hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập, góp phần hình thành các tổ chức KH&CN đạt trình độ khu vực và thế giới.
Các nhóm nhiệm vụ thuộc Chương trình 592 bao gồm: các dự án hỗ trợ cơ sở ươm tạo doanh nghiệp KH&CN; các dự án hỗ trợ ươm tạo doanh nghiệp KH&CN; các dự án hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN; các dự án, đề án hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực tự chủ của tổ chức KH&CN công lập; các dự án, đề án phục vụ công tác quản lý Chương trình.
Quy trình tham gia, hướng dẫn xây dựng đề xuất nhiệm vụ, thông tin về Chương trình 592, vui lòng tham khảo tại trang web của Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM: http://www.dost.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/default.aspx?Source=%2ftintuc&Category=QU%E1%BA%A2N+L%C3%9D+C%C3%94NG+NGH%E1%BB%86+-+AN+TO%C3%80N+B%E1%BB%A8C+X%E1%BA%A0&ItemID=2099&Mode=1
Địa điểm và thời gian nộp đề xuất nhiệm vụ
- Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, số 244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.HCM.
- Thời gian: trước ngày 20 tháng 4 năm 2017


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>