Hoạt động

Hiệp hội Cao su Việt Nam tổ chức họp Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hiệp hội và Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo hiểm xuất khẩu cao su lần 1 năm 2016

25/04/2016

 Ngày 20/4/2016 ti TP.HCM, Hip hi Cao su Vit Nam đã t chc hp Ban Chp hành, Ban Kim tra và Hi đồng Qun lý Qu Bo him xut khu cao su (BHXKCS) ln 1 năm 2016 vi s tham d ca các y viên Ban Chp hành, Ban Kim tra Hip hi, y viên HĐQL Qu BHXKCS, Ban Tư vn phát trin ngành cao su và cán b Văn phòng Hip hi, Qu BHXKCS.


 

Hp Ban Chp hành, Ban Kim tra Hip hi Cao su Vit Nam và Hi đồng Qun lý Qu Bo him xut khu cao su ln 1 năm 2016, ngày 20/4/2016 ti TP.HCM
Ông Võ Hoàng An Phó Ch tch, Tng Thư ký Hip hi kiêm Giám đốc Qu Bo him xut khu cao su – đã báo cáo kết qu hot động năm 2015 và kế hoch năm 2016 ca Hip hi và Qu BHXKCS. Theo đó, năm 2015 va qua, Hip hi đã hoàn thành cơ bn các nhim v trng tâm đề ra trong k hp trước, th hin rõ vai trò ca Hip hi trong vic tích cc h tr và bo v quyn li ca Hi viên; tăng cường xúc tiến thương mi và phát trin th trường; kết ni vi cơ quan B, ngành và m rng quan h hp tác quc tế; nghiên cu, đề xut kế hoch xây dng Thương hiu ngành và mô hình qun lý cht lượng cao su thiên nhiên.
Đối vi hot động ca Qu BHXKCS, năm 2015 do tình hình th trường, giá c cao su không thun li, Qu không thu kinh phí đóng góp t các đơn v Thành viên, bên cnh đó Qu tăng cường h tr tài chính cho các Thành viên trong hot động xúc tiến thương mi ngành, cho các Thành viên gp khó khăn do sn xut kinh doanh xut khu cao su b l và do b thit hi ri ro như thiên tai, dch bnh vườn cây cao su. Ngoài ra, Qu cũng đẩy mnh h tr tài chính cho các hot động ca Hip hi như thông tin chuyên ngành, xây dng Thương hiu Cao su Vit Nam, quan h hp tác quc tế, chi phí hot động ca Văn phòng Hip hi, qua đó đã gián tiếp h tr hot động sn xut kinh doanh ca các Hi viên.
Ông Võ Hoàng An Phó Ch tch, Tng Thư ký Hip hi kiêm Giám đốc Qu Bo him xut khu cao su – báo cáo kết qu hot động năm 2015 và kế hoch năm 2016
Kết quả đáng ghi nhn nht ca năm 2015 là các kiến ngh thành công ca Hip hi v các chính sách thuế đã góp phn tháo g khó khăn cho doanh nghip ngành cao su trước tình hình hin nay như min thuế xut khu cao su nguyên liu; min gim thuế nhp khu cao su tng hp; min gim thuế nhp khu nguyên liu, vt tư, linh kin nhp khu để sn xut các sn phm cao su k thut; ưu đãi thuế thu nhp cho doanh nghip trng và chế biến cao su; min tin thuêđất vườn cao su tái canh trong thi gian xây dng cơ bn. Trong năm 2016, Hip hi s tiếp tc kiến ngh vi B, ngành liên quan v vic áp dng chính sách không phi kê khai, tính np thuế GTGT khâu kinh doanh thương mi đối vi m cao su sơ chế để to thun li cho DN kinh doanh, xut khu cao su như các mt hàng nông sn khác.
Ti cuc hp, bà Trn Th Thúy Hoa Trưởng Ban Tư vn phát trin ngành cao su (Ban va được Hip hi thành lp và đi vào hot động từ đầu tháng 3/2016) – đã báo cáo kết qu công vic trong tháng 3/2016 và kế hoch 3 quý cui năm 2016 vi nhim v kết ni Ban Chp hành và nhng chuyên gia uy tín, giàu kinh nghim, có trình độ phù hp nhm nghiên cu, tư vn và đề xut nhng gii pháp thc hin hiu qu các nhim v trng tâm ca Hip hi.
Kết lun ti cuc hp, ông Trn Ngc Thun – Ch tch Hip hi, Ch tch HĐQL Qu BHXKCS – đánh giá cao hot động ca Văn phòng Hip hi và Qu BHXKCS giúp Hip hi hoàn thành kế hoch năm 2015 và đạt được nhng kết qu tích cc. Ch tch nhn mnh, trong năm 2016, bên cnh các nhim v thường xuyên, các nhim v trng tâm ca Hip hi đó là: đề xut h thng và gii pháp qun lý cht lượng cao su Vit Nam; trin khai đề án Thương hiu ngành t Nhãn hiu chng nhn Cao su Vit Nam; đề xut chính sách và gii pháp phát trin bn vng ngành cao su; nghiên cu tác động ca các Hip định Thương mi t do (TPP, AEC, FTAs) đến ngành cao su và đề ra gii pháp ng phó.
Ông Trn Ngc Thun – Ch tch Hip hi, Ch tch HĐQL Qu BHXKCS – phát biu kết lun ti cuc hp
Vi nhng thành quả đạt được trong năm 2015 và quyết tâm thc hin kế hoch năm 2016 ca Lãnh đạo Hip hi, được s h tr ca các B ngành, t chc liên quan cùng s tham gia đóng góp tích cc ca Hi viên, Ban Tư vn phát trin ngành cao su, s n lc Văn phòng Hip hi và Qu BHXKCS, s cng c và nâng cao hơn na hiu qu hot động ca Hip hi Cao su Vit Nam.
Văn phòng Hip hi Cao su Vit Nam


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>