Thông tin hội viên

Cao su Việt Lào phấn đấu về trước kế hoạch từ 5 đến 10 ngày

16/05/2022

Thu nhập tiền lương ổn định, đảm bảo đời sống của người lao động (NLĐ) trong toàn công ty.


Trong năm qua, sản lượng khai thác toàn công ty (bao gồm vườn cây nhượng quyền) là: 18.575,68 tấn, đạt 103,2% kế hoạch (KH). Tiêu thụ 17.776,78 tấn mủ các loại. Tổng doanh thu 713,18 tỷ đồng, đạt 111,02% KH. Lợi nhuận trước thuế 235,42 tỷ đồng, đạt 167,35% KH. Công ty đã duy trì tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 2.600 lao động (350 người Việt Nam và 2.250 người Lào).

Bên cạnh đó công ty có kế hoạch cấp phát, trang bị đầy đủ, kịp thời, đúng quy định về bảo hộ lao động cho công nhân. Công ty đã tổ chức tập huấn phòng chống cháy nổ cho NLĐ nhà máy và bộ phận bảo vệ các nông trường trước khi bước vào mùa khô. Ngoài ra, công ty luôn quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe cho người lao động thông qua các hoạt động văn hóa văn nghệ và thể dục thể thao, bởi đây là nguồn lực quan trọng góp phần vào hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của công ty.
Hội nghị cũng nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm trong nghị quyết và đề ra những phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2022 với những biện pháp cụ thể như: Với diện tích khai thác là 9.041,18 ha, tái canh trồng mới là 120,67 ha, diện tích kiến thiết cơ bản (KTCB) là 463,03 ha, chỉ tiêu sản lượng là 17.550 tấn, công ty phấn đấu thực hiện là 18.000 tấn, về trước kế hoạch từ 5 đến 10 ngày. Vườn cây tái canh trồng mới và KTCB đạt chất lượng theo yêu cầu. Tiêu thụ sản phẩm mủ các loại là 18.500 tấn, tổng doanh thu theo kế hoạch là 689,457 tỷ đồng, dự kiến lợi nhuận sau thuế là 162,592 tỷ đồng. Tiền lương năm 2022 phấn đấu giữ nguyên theo quỹ lương thực hiện năm 2021. Công ty sẽ tiết kiệm chi phí, tăng năng suất lao động và vườn cây để hạ giá thành sản phẩm nhằm đạt hiệu quả cao trong kinh doanh.


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>