Hoạt động >> Hỗ trợ Hội viên

Đề nghị Hội viên thông tin về khó khăn khi xuất khẩu cao su thiên nhiên sang thị trường Trung Quốc

29/02/2016

 Trong thời gian qua, Hiệp hội Cao su Việt Nam có nhận được phản ánh của Hội viên về khó khăn vướng mc khi xut khu cao su thiên nhiên sang th trường Trung Quc. 


 Theo đó, khi giao dch mua cao su thiên nhiên t Vit Nam, phía doanh nghip cao su Trung Quc đãđưa ra các yêu cu như: yêu cu đối vi mt s ch tiêu kim nghim, yêu cu kim nghim không theo thông l quc tế mà theo tiêu chun ca Trung Quc (GB) Các yêu cu trên đã gây nh hưởng đến hot động kinh doanh xut khu ca doanh nghip cao su Vit Nam.

Để kp thi nm bt và có cơ s bo v quyn li chính đáng ca Hi viên, Hip hi Cao su Vit Nam đã gi văn bn s 22/HHCS ngày 22/01/2016 đề ngh Hi viên thông tin đến Hip hi v các khó khăn, vướng mc (nếu có) khi xut khu cao su thiên nhiên sang th trường Trung Quc.
Ngoài ra, theo thông tin t Trung tâm Qun lý Cht lượng (Trung tâm) Vin Nghiên cu Cao su Vit Nam, hin đã trang b dng c kim nghim ch tiêu hàm lượng cht chiết acetone (Acetone Extractives). Trong trường hp nhn được yêu cu t phía doanh nghip cao su Trung Quc đối vi ch tiêu hàm lượng cht chiết acetone, các Hi viên, doanh nghip có th liên h vi Trung tâm để thc hin kim nghim ch tiêu trên.
Văn phòng Hip hi Cao su Vit Nam (Chí Dương)


Quay về

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Xem tất cả >>